Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Provozovatel se jako správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy s klientem Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi uživatelem a provozovatelem aplikace Takimi, serveru www.takimi.cz a společnosti TV promo s.r.o., Kožichovice 82, 674 01 Kožichovice, Česká republika, IČ: 04268172 DIČ: CZ04268172, 23.7.2015 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C. vložka 125468. Uživatelem se rozumí osoba starší 18-ti let plně způsobilá k právním úkonům, která používáním Mobilní aplikace a serveru vyslovuje souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se tyto podmínky dodržovat.

2. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel má právo užívat služby poskytované provozovatelem. Uživatel je povinen pravidelně sledovat všeobecné obchodní podmínky zveřejněné v Mobilní aplikaci, na serveru, a seznamovat se s jejich aktuálním zněním. Provozovatel nezodpovídá za uživateli publikovaný a zveřejňovaný nebo jinak sdílený materiál jako jsou fotografie a obrázky a pravdivost obsahu sdělení uživatelů. Každý uživatel je odpovědný sám za obsah svého vlastního profilu. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost v případě porušení autorských práv. Veškerý obsah, který je na serveru publikován je vkládán uživateli, kteří registrací souhlasí, že budou nést veškeré důsledky v případě porušení autorských práv při zveřejnění děl pro která nevlastní autorská práva.

Uživatel se zavazuje, že:

 • se nebude chovat v prostředí a mezi ostatními uživateli serveru vulgárně, v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákony ČR, obecně činit úkony urážející lidskou důstojnost,
 • nebude porušovat vlastnická a autorská práva,
 • nebude zveřejňovat kdekoli na serveru příspěvky obsahující urážlivé, vulgární, rasistické příspěvky,
 • nebude zveřejňovat na svém uživatelském profilu pornografické fotografie nebo fotografie s odkrytými intimními partiemi či fotografie, které by mohly pohoršovat uživatele,
 • se nebude vydávat za administrátora,
 • nebude poškozovat a urážet jiné uživatele,
 • nebude nahrávat viry a škodlivé kódy,
 • nebude užívat svůj účet pro rozesílání nevyžádaných e-mailů (tzv. spamů), virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu, komerčních nebo reklamních sdělení, propagování konkurenčních služeb, pro umisťování či rozesílání reklamy, nabídky výdělku a sexuálních služeb,
 • nebude nabízet placené sexuální služby,
 • nebude využívat svůj uživatelský účet pro získání darů a příspěvků.

Uživatel, který se řádně zaregistroval má právo na odstranění svého uživatelského účtu. Odstranění účtu znamená, že budou odstraněna veškerá data zadaná uživatelem, smazán profil uživatele a uživatel již nadále nebude moct využívat služeb aplikace Takimi. Smazat účet může uživatel přímo v nastavení svého účtu. Uživatel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené svým jednáním v souvislosti s užíváním služeb aplikace Takimi způsobené provozovateli nebo třetím subjektům

3. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel má povinnost poskytovat uživatelům služby řádným způsobem s roční dostupností služby 99,5%, výjimka pro odstávku služby je dána možnými výpadky elektrických energií, internetu, poruchou hardwaru serveru, vyšší mocí či nutnou údržbou. Pro bezproblémové využívání služeb je povinností uživatele používat nejnovější technologie (prohlížeč, aktualizace telefonu, aplikace Takimi) a instalovat správná nastavení prohlížeče, telefonu (povolit Java script, cookies, pop-up). Pokud je použita zastaralá, nebo nestandardní technologie, provozovatel nezaručuje správné fungování všech služeb a funkcí. Provozovatel je oprávněn kontrolovat obsah účtů uživatelů, zda je obsah údajů, včetně nahraných fotografií, slučitelný s právním řádem České republiky a s těmito podmínkami. Pokud to bude zapotřebí, provozovatel může obsahy uživatelských účtů zabanovat, změnit nebo vymazat či vymazat celý účet uživatele. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za pravdivost údajů uváděných uživateli a informací a za případné škody v souvislosti s těmito uváděními údaji a informacemi zveřejněných v aplikaci Takimi. Provozovatel je oprávněn smazat uživatelský účet a zablokovat IP adresu uživateli, který porušuje ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo právní předpisy. V takovém případě uživatel nemá právo na vrácení poskytnutých finančních prostředků.

Uživatel se zavazuje, že:

 • jeho uživatelský účet může být bez předchozího upozornění administrátora zabanován, zablokován a smazán v případě, že jakýkoliv jím zveřejněný text bude obsahovat text, který je v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákony ČR, vulgární výrazy, telefonní číslo, e-mailové kontakty, odkazy na www stránky, komerční a reklamní sdělení, nabídky práce erotického charakteru nebo placeného sexu, žádosti o dary, dotace nebo příspěvky a jim obdobné texty.
 • jeho uživatelský účet může být zabanován, zablokován a smazán bez předchozího upozornění administrátora, pokud fotografie uveřejněná uživatelem bude obsahovat vulgární obsah, odkazy na jiné internetové stránky, aplikace, emailové adresy, reklamy, telefonní číslo, osoby vyobrazené bez jejich svolení, autorsky chráněné fotografie uveřejněné bez souhlasu autora, názvy nebo loga firem, QR kód a jiné kontaktní údaje.
 • jeho uživatelský účet může být zabanován, zablokován a smazán bez předchozího upozornění administrátora, pokud uživatel hrubě uráží, obtěžuje či jinak poškozuje nebo omezuje práva jiných uživatelů, v takovém případě je administrátor oprávněn zablokovat uživateli i jeho IP adresu a zakázat mu doživotně vstup na Takimi.
 • zadá a povolí při registraci: Telefonní číslo, E-mailovou adresu, pin, jméno a příjmení, přezdívku, pohlaví, věk, fotografii své osoby, kraj, krátký popisek, koho hledám, výška, postava, sport, ostatní zájmy, alkohol, kouření, děti, více o sobě, povolení GPS polohy. Pro kontrolu, zda přihlášení provádí skutečně vlastník telefonního čísla, je používána metoda ověření tel. čísla sms kódem.

Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů v aplikaci Takimi ani za způsob jakým služby aplikace Takimi využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb aplikace Takimi a serveru uživateli či třetími osobami.

4. Zrušení účtu z důvodu nepoužívání

V případě, že se uživatel nepřihlásí po dobu 1 roku do svého uživatelského účtu, je provozovatel oprávněn uživatelský účet zabanovat nebo smazat. V takovém případě uživatel nemá právo na vrácení poskytnutých finančních prostředků.

5. Provozní podmínky

Registrací uživatele v aplikaci Takimi na App Store, Google Play vzniká mezi provozovatelem a uživatelem smluvní vztah, který se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Provozovatel aplikace Takimi poskytuje registrovaným uživatelům možnost elektronické komunikace a seznámení a nahrávaní fotografií na aplikaci Takimi. Veškeré služby, které provozovatel poskytuje, jsou zdarma a plně funkční s výjimkou NOVÉHO OSLOVENÍ a tlačítka TEĎ.

Uživatel může využívat NOVÉHO OSLOVENÍ a tlačítka TEĎ :

 • Stažení aplikace - ZDARMA
 • Prohlížení všech profilů - ZDARMA
 • Po registraci 1 nové oslovení ZDARMA (v době odpočítávání 3 nové oslovení ZDARMA)
 • Nové oslovení od 9 Kč (jednorázově), ZPĚTNÁ A DALŠÍ vzájemná komunikace ZDARMA
 • Tlačítko TEĎ - upřednostní tvoji nabídku od 9 Kč (jednorázově)
 • Možnost využití balíčků - nabití kreditu: viz ceník
 • Získej ihned BONUS Dárek za aktivitu až 99x kreditů ZDARMA (dle aktuální nabídky). (Využij na NOVÉ oslovení nebo Tlačítko TEĎ, lze i kombinovat). Stačí využít 2 placené kredity a odměna je okamžitě tvoje. 1 kredit = 1x Nové oslovení nebo 1x tlačítko TEĎ. Takimi - Česká sbližovací aplikace Nevztahuje se na kredity zdarma.
 • Žádné měsíční paušály
 • /

   Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Veškeré platby jsou jednorázové a automaticky se neobnovují. Provozovatel aplikace Takimi nestrhává žádné platby z účtu uživatele bez jeho vědomí. Provozovatel nemůže zaručit úspěšné zprostředkování kontaktu s ostatními uživateli. Z tohoto důvodu provozovatel neodpovídá za případně nesjednaný nebo neúspěšný kontakt s ostatními uživateli.

   6. Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy

   Uživatel může od smlouvy uzavřené s provozovatelem písemně odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od jejího uzavření. V tom případě se provozovatel zavazuje vrátit uživateli uhrazenou platbu, a to do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné provést pomocí emailu zaslaného na emailovou adresu platby@takimi.cz nebo písemně na adresu TV promo s.r.o., Kožichovice 82, 674 01 Třebíč, Česká republika. Pro platné odstoupení je nutné uvést Vaši emailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení a číslo bankovního účtu. Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě porušení těchto všeobecných obchodních podmínek a může uživateli smazat nebo zabanovat jeho účet. V takovém případě uživatel nemá právo na vrácení poskytnutých finančních prostředků. Uživatel má právo smlouvu (svůj profil na aplikaci Takimi) kdykoliv ukončit, pokud uživatel ukončí smlouvu, nemá právo na vrácení již uhrazených plateb (mimo výše uvedené odstoupení od smlouvy).

   7. Reklamace

   V případě vad poskytovaných služeb je uživatel oprávněn tyto vady uplatnit u provozovatele písemně, na e-mail reklamace@takimi.cz . Uživatel je povinen vady poskytovaných služeb uplatnit do 5ti dnů ode dne, kdy je zjistí, v opačném případě nárok na odstranění vady zaniká.

   8. Přechodná a závěrečná ustanovení

   Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí českým právním řádem ve znění platném ke dni jejich účinnosti, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění v Mobilní aplikaci a serveru. Pokud se stane některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúplné, zůstává tím platnost ostatních ustanovení všeobecných obchodních podmínek nedotčena. Provozovatel a uživatel prohlašují, že tyto všeobecné obchodní podmínky jsou projevem jejich svobodné a vážné vůle a zavazují se je dodržovat.

   Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2023 a ruší všechny vydané obchodní podmínky před tímto datem.

Neváhej a využij sílu jednoho oslovení!

Stáhni si sbližovací aplikaci Takimi

Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore